چاپ دوم " برف " منتشر شد.
به نقل از جمیله کدیور مدیر انتشارات امید ایرانیان، چاپ اول کتاب برف نوشته سید عطاءالله مهاجرانی که اواخر مهرماه منتشر شد در کمتر از دو هفته به پایان رسید و هم اینک چاپ دوم برف وارد شبکه توزیع شده است.