انتشار کتاب مسیحیت و اسلام

کتاب مسیحیت و اسلام نوشته سید عطاالله مهاجرانی در روزهای پایانی سال 85 منتشر شد.
کتاب در 180 صفحه و به قیمت 3000 تومان توسط انتشارات امید ایرانیان منتشرشده است.این کتاب در نقد سخنان پاپ بندیکت شانزدهم نوشته شده است.در انتهای کتاب متن کامل سخنان پاپ آمده است.