صهبا هم مترجم شد

چه طور می شه یه ستاره چید؟
این اسم کتابی هست که اخیرا توسط انتشارات امید ایرانیان منتشر شده است. نویسنده ی کتاب اولیور جفرز است و سیده صهبا مهاجرانی آنرا ترجمه کرده است.
کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی در تیراژ 5000 نسخه با قیمت 2600 تومان منتشر شده است.