سالن 6 -غرفه ی47

انتشارات امید ایرانیان در نمایشگاه کتاب نوزدهم شرکت می کند.
مراجعین می توانند با مراجعه به سالن شش غرفه ی چهل و هفت از تولیدات فرهنگی امید ایرانیان دیدن کنند
امید ایرانیان در سالی که گذشت 8 عنوان کتاب وارد عرصه ی نشر کرد:
لاهوت : پرویز رجبی
والیان و استانداران فارس بین دو انقلاب : پرویندخت تدین
دفاع از هند : ویل دورانت -ترجمه ی مهوش غلامی
مهارت ارتباط با مردم : لس گیبلن-ترجمه ی حمیرا حسینی یگانه
هفت خوان بزرگمهر: سید عطاالله مهاجرانی
رویاهای زنانه در دنیای مردانه : جمیله کدیور
هدف : بریان تریسی-ترجمه ی حمیرا حسینی یگانه
سیمرغ : پرویز رجبی.
امید ایرانیان امسال با بالغ بر 30 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب حضور دارد.