هفت خوان بزرگمهرمنتشر شد.

"مقدمه‌ای بر هفت‌خوان بزرگمهر" نوشته‌ی سید عطاالله مهاجرانی توسط انتشارات امید ایرانیان منتشر شد. این کتاب از هفته‌ی آینده در شبکه‌ی توزیع قرار می‌گیرد. این کتاب نقد و تفسیری است بر داستان بزرگمهر و انوشیروان. اگر در هفت خوان رستم و اسفندیار شاهد تقابل قهرمانی هستیم که از نیروی جادویی تن خود در برابر دیو و شیر، بهره می‌برد، هفت خوان بزرگمهر تقابل دانایی و قدرت و قساوت انوشیروان است ...
این کتاب به زنده یاد شاهرخ مسکوب تقدیم شده است.