تجدید چاپ دو کتاب دیگر از مهاجرانی

دو کتاب دیگر ار آثار سید عطاالله مهاجرانی تجدید چاپ شد. کتاب پیام آور عاشورا برای بار دهم و کتاب سلمان فارسی برای بار ششم ، توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است.