نحوه تهیه کتاب های ما

جهت تهیه کتابهای انتشارات امید ایرانیان که در کتابفروشی ها قادر به تهیه آنها نیستید، می توانید با واریز قیمت های ارائه شده به حساب جاری شماره 153/8574 بانک مسکن شعبه بهار شمالی انتشارات امید ایرانیان و ارسال فیش واریزی به آدرس تهران، صندوق پستی 6547- 19395 انتشارات امید ایرانیان جهت تهیه کتابها اقدام نمایید.قیمت کتابها در سایت امید ایرانیان درج شده است.
(http://omid-iranian.ir)
قیمت جدید برخی کتابها به شرح زیر است:
بهشت خاکستری 3500 تومان
میناگران 2500 تومان
برف 3000 تومان
سهراب کشان 3000 تومان
مقدمه ای بر هفت خوان بزرگمهر 2000 تومان
رویاهای زنانه در دنیای مردانه 2500 تومان
با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر ما را در جریان درخواست خود برای تهیه کتاب قرار دهید.
kadivar@maktuob.net