دو کتاب جدید امید ایرانیان

جلد دوم کتاب والیان و استانداران فارس نوشته پروین دخت تدین توسط انتشارات امید ایرانیان منتشر شد.این مجلد به بررسی زندگی نامه وعملکرد استانداران فارس بین سالهای 1304-1357 می پردازد.گفتنی است که نویسنده درجلد اول این کتاب تاریخی به بررسی شرح حال و عملکرد والیان و استانداران فارس از انقلاب مشروطیت تا 1304 پرداخته بود .
دیوان رهنما سروده سید احمد راهنما ، به کوشش و با مقدمه منوچهر کدیور کتاب جدید دیگری ست که توسط امید ایرانیان منتشر و روانه بازار شده است.