مقدمه‌ای بر هفت‌خوان بزرگمهر

چاپ اول : تابستان 1384
110 صفحه
انتشارات امید ایرانیانکتاب مقدمه‌ای بر هفت خوان بزرگمهر، مروری است بر داستان بزرگمهر و انوشیروان از زاویه‌ای جدید که خواننده را با ماهیت قدرت و کارکرد آن آشنا می‌سازد.
نویسنده در مقدمه‌ی کتاب چنین آورده:
"داستاین بزرگمهر و انوشیروان گرچه در بخش تاریخی شاهنامه است، اما هویت و رنگ و بویی افسانه‌ای دارد. افسانه‌ای که زنده است و می‌توان در این روزگار نیز در فهم سرشت قدرت از شیوه‌ی رویکرد یا کارکرد آن افسانه سود جست."
این کتاب به رسم قدرشناسی از شاهرخ مسکوب،‌ به او تقدیم شده است.