انقلاب عاشورا

چاپ اول : 1374
چاپ نهم : 1383
228 صفحه
انتشارات اطلاعاتحادثه عاشورا، در کتاب انقلاب عاشورا، به عنوان یک حادثه‌ی مهم، تعیین کننده و تاثیرگذار در تاریخ اسلام بررسی شده است. با توجه به عمق حادثه و دگرگونی‌های گسترده پس از آن، از حادثه‌ی عاشورا به عنوان انقلاب عاشورا یاد شده است.

در کتاب انقلاب عاشورا، تمرکز پژوهش و بررسی بر خود واقعه‌ی عاشورا و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی آن است.

عاشورا در واقع امر چهره‌ی اسلام و جامعه‌ی اسلامی و ساختار حکومت بنی امیه را دگرگون نمود؛ دگرگونی در عمق و ریشه‌ها. بدون تردید هیچ کس مثل امام حسین(ع) عمق جان‌ها و جامعه را تکان و تغییر نداده است.

کتاب در 9 فصل به عناوینی همچون ریشه‌ها، دگرگونی باورها و ارزش‌ها، ماهیت و مبانی ساختار سلطنت معاویه، سلطنت معاویه و سبّ علی(ع)، ولایتعهدی یزید، مرگ معاویه، طلایه‌ی انقلاب و انقلاب عاشورا پرداخته است.