استیضاح

چاپ اول : خرداد 1378
چاپ هفتم : آبان 1378
541 صفحه
انتشارات اطلاعاتاستیضاح مجموعه مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی رای اعتماد و نیز استیضاح وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

این مذاکرات به لحاظ طرح مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی و نیز نگاه استیضاح کنندگان که از زاویه‌ی‌ سیاست و امنیت به فرهنگ می‌نگرند، می‌تواند به عنوان یک مجموعه‌ی مستند مورد توجه قرار گیرد. مجموعه‌ای که در آن دو نحوه‌ی تحلیل و دو نوع گرایش در قلمرو فرهنگ بیان شده است.

در مقدمه کتاب استیضاح آمده است:
" در بحث رای اعتماد و نیز در بحث استیضاح، خودآگاه یا بر حسب تصادف، دو گونه دیدگاه و نظرگاه و داوری در برابر هم قرار گرفت. این دو گونه داوری در قلمرو فلسفه سیاسی و اندیشه‌ی دینی و هنر و خلاقیت و مقوله‌ی آزادی، هر کدام دید و داوری ویژه‌ی خود را دارند. تردیدی نیست که نقد و نظر پایانی ندارد و این دریای پرشور پایانی نمی‌شناسد. بایست مدام اندیشید و سخن گفت و تحمل کرد و گمان نکرد که تمام حقیقت پیش ماست و دیگری بر باطل و کفر و زندقه می‌رود و جایش در جهنم است و همراهانش همه جهنمی! ... قرار بود که ما عرصه‌ی سیاست و سلوک سیاسی‌مان را متناسب با ارزش‌ها و مبانی دینی سامان دهیم و نه اینکه در عرصه‌ی رقابت سیاسی دین را به عنوان ابزاری به کار گیریم ... "