حکایت همچنان باقی‌ست ...

چاپ اول : 1379
چاپ سوم : 1383
382 صفحه
انتشارات اطلاعاتحکایت همچنان باقیست... مجموعه ای از مقالات و مصاحبه های نویسنده است که بیشتر آنها در دوره تصدی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته یا انجام شده است و نیز مصاحبه هایی درباره ادبیات و رمان.

مطالب این مجموعه شامل عناوین زیر است:
گفتار نشر سوم، سخن نخست، سخنی با استاد مصباح، نامه ای به شاعر شوریده، پاسخی به نامه نمایندگان، نامه ای به آیت الله مکارم شیرازی، نامه ای به حجت السلام و المسلمین محمدرضا فاکر، نامه ای به استاد اسدالله بادامچیان، حکایت همچنان باقی است...، نامه ای به آیت الله مصباح یزدی، نامه ای به آیت الله خزعلی، نامه ای به استاد عسگراولادی، کاری نکنیم فکر کنند دلمان برای اسرائیل سوخته، مذاکره با آمریکا به معنای تسلیم نیست، دَم سخت گرم دارد، کتاب و ادبیات، لبخند به سیاست، درباره رمان " بهشت خاکستری " ، استبداد شرقی و بهشت خاکستری، تفسیر سلوک.

نویسنده در ابتدای کتاب می نویسد:
" عنوان حکایت همچنان باقی است... را برای این مجموعه مقالات و نامه ها از این رو برگزیدم که گویی قدرمشترک در دیدگاه و داوری مخاطبان وجود دارد. بدیهی است که این دید و داوری به آسانی سامان پیدا نمی کند و اصلاح نمی شود، به حکمت و شکیبایی بسیاری نیازمندیم که در عرصه فرهنگ و اندیشه به تعادل و طمانینه برسیم."