فلسطینی‌ها

چاپ اول : 1380
161 صفحه
انتشارات اطلاعاتکتاب شامل یادداشت‌هایی است که در دومقطع تاریخی متفاوت یعنی اوایل دهه‌ی 60 و اواخر دهه‌ی70 نوشته شده است.
قسمت اول تحت عنوان فلسطینی‌ها، مجموعه یادداشت‌هایی‌ است که در ستون نقد حال روزنامه‌ی اطلاعات در سال 1379، همزمان با دوره‌ی جدید انتفاضه مبارک فلسطینی‌ها نگاشته شده است.

قسمت دیگر کتاب تحت عنوان دوره‌ی شانزدهم مجلس ملی فلسطین، شامل گزارشی‌ست که نویسنده به مناسبت شرکت در شانزدهمین دوره‌ی مجلس ملی فلسطین در الجزایر ( بین تاریخ 19 اسفند 61 تا 22 فروردین 62) در روزنامه‌ی اطلاعات نوشته است.

نویسنده در سخن نخست آورده است :
فلسطین همچنان مهم‌ترین مسئله‌ي جهان اسلام و عرب و خاورمیانه است. زخمی‌ست که همواره از آن خون تازه می‌چکد.