گوهر نماز و نیایش

چاپ اول : 1382
212 صفحه
انتشارات اطلاعاتگوهر نماز و نیایش رویکردی تازه به مقوله‌ی نماز است. در این کتاب با تکیه بر شیوه‌ی اندیشه و شناخت و دریافت " ابن عربی "، نویسنده کوشیده است درباره‌ی حکمت و راز و رمز آن سخنی گفته شود.

محورهای مورد بررسی در کتاب گوهر نماز و نیایش پس از سخن نخست عبارتند از:
شناخت نماز، طلوع نماز از شرق طهارت، زمان و مکان نمازگزار، نماز علی علیه‌السلام، اذان و اقامه، قیام؛ ذوق حضور، نیّت، تکبیر، قرائت، رکوع و سجود، و بالاخره تشهد و سلام.

در مقدمه‌ی کتاب نویسنده می‌نویسد :
چه نمازی بود که وقتی امام سجاد سر بر سجده می‌نهاد، سر بر نمی‌گرفت، و وقتی سر بر می‌داشت، می‌دیدند دانه‌های درشت عرق بر چهره‌اش شکفته است؛ مثل درخت، مثل سرو به نماز می‌ایستاد، آرام و پر طمانینه، گویی دنیای او، دنیای دیگری بود. و نماز پیامبر(ص)؟
پیداست در نماز راز و رمزی نهفته است. پیداست ورای صورت نماز، که کلمات‌اند و ورای قیام و رکوع که حرکات‌اند، گوهر دیگری موج می‌زند، دنیای دیگری‌ست و دریای دیگر ...