مسیحیت و اسلام

انتشارات امید ایرانیاناین کتاب شامل مجموعه مقالات "درکلیسا به دلبری ترسا"- که در مکتوب، روزنامه اعتمادملی و اطلاعات بین الملل منتشر شد-همچنین مقالات مسیح (ع)و علی(ع) -که سالها قبل در روزنامه اطلاعات درج شد-و ترجمه متن اصلاح شده سخنرانی پاپ-که به همت دوست بزرگواری که نخواست نامش منتشر شود- است.